ONDERZOEK WIJST UIT DAT GEZONDHEID GEEN RISICO LOOPT

Jeugd mag weer op kunstgras

De Bornse kunstgrasvelden mogen weer worden bespeeld door de jeugd. Dat heeft het bestuur van de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) van de gemeente Borne dinsdagavond besloten. Dit besluit is gebaseerd op onderzoek naar de samenstelling van het granulaat in de velden en het advies van de GGD. De GGD heeft bepaald dat de resultaten uit onderzoek van onafhankelijk bureau Envita geen aanleiding geven om de kunstgrasvelden nog langer buiten gebruik te stellen. Wel raadt de GGD aan om de velden uitsluitend te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, voetbal en korfbal.

De in de televisie-uitzending van Zembla genoemde velden bevatten een stof die een verhoogd risico op kanker geeft. De kunstgrasvelden binnen de gemeente Borne zijn aangelegd in 2007 en 2009. Destijds was er nog geen certificering voor velden met rubbergranulaat en was in den lande de exacte samenstelling van de korrels niet bekend. Gezien dat feit heeft de BLOS in samenspraak met het college en de raad de velden preventief laten sluiten voor gebruikers tot 18 jaar. Ook is gelijktijdig onderzoek verricht naar de samenstelling van de rubberen korrels op de kunstgrasvelden.

Resultaten onderzoek
Momenteel is er geen Europese norm voor de gehalten aan kankerverwekkende PAK (benzo(a)pyreen als meest kankerverwekkende stof) in de rubberkorrels van de kunstgrasvelden. Uit onderzoek blijkt dat in Borne de gehalten net beneden de 2 mg/kg droge stof liggen. De Nederlandse branche van rubberkorrels gebruikt rubber afkomstig van auto- en vrachtwagenbanden. De gehalten PAK in deze korrels variëren tussen 0,3 en 5 mg/kg droge stof.

Overwegende dat de gemeten gehalten in de korrels van de Bornse velden ruim vallen binnen die marges, verwacht de GGD dat de aangetroffen gehalten niet afwijken van het landelijke beeld. Er zitten geen extreem hoge PAK-gehalten (meer dan 20 mg/kg) in onze onderzochte velden. Ook zijn deze gehaltes niet afwijkend ten opzichte van waarden gemeten op andere kunstgrasvelden in Nederland, waar de GGD eveneens adviseert door te spelen.

Tevens blijkt dat geen substantiële verschillen gevonden zijn in de gehalten aan PAK tussen de oudere velden (voor de datum van intrede van de certificering) en de nieuwste velden. De rubberen korrels in het miniveld nabij sporthal ’t Wooldrik zijn anders van samenstelling en vormen geen enkel gezondheidsrisico.

Deel dit in je netwerk: